Brief minister Donner aan de kamer over de brand

Onderdeel Hoofddirectie
Datum 27 oktober 2005
Ons kenmerk 5371427/05/DJI
Onderwerp Brand detentiecentrum Schiphol


Conform het verzoek van Uw Kamer van hedenmiddag informeer ik u, mede namens de Minister
voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de Minister van Defensie, bij deze over de brand
die afgelopen nacht heeft plaatsgevonden in het detentie-centrum Schiphol, op basis van de
op dit moment beschikbare kennis.

Langs deze weg wil ik op de eerste plaats stilstaan bij het verschrikkelijke van deze
gebeurtenis en met name bij diegenen die zijn overleden. Onze deelneming gaat uit naar de
nabestaanden van betrokkenen, maar ook naar de overige gedetineerden en de
personeelsleden. Voor eenieder die aanwezig en betrokken was, is de gebeurtenis een zeer
traumatische ervaring. Personeel en hulpverleningsdiensten hebben onder moeilijke
omstandigheden moeten functioneren, terwijl het ook voor de gedetineerden een vreselijke
ervaring moet zijn geweest. Aan alle nabestaanden, gedetineerden en personeelsleden wordt
zo passend mogelijke zorg en hulp verleend.

Rond middernacht is brand ontstaan in één van de cellengebouwen van het
detentiecentrum Schiphol-Oost. De brandweer is hierop gealarmeerd en het cellengebouw is
ontruimd. Tot op heden zijn de lichamen geborgen van elf personen. Vijftien personen zijn
gewond geraakt, waarvan er momenteel nog vier in het ziekenhuis verblijven. Om 03:00 uur
vannacht was de brand onder controle.

In het desbetreffende cellengebouw waren in totaal 43 personen aanwezig. Dit gebouw is
bestemd voor vreemdelingen ter fine van uitzetting. Hedenochtend vroeg is een aanvang
gemaakt met het overbrengen van de gedetineerden uit het detentiecentrum naar locaties
elders in het land, te weten het detentiecentrum Zeist, het detentiecentrum Rotterdam,
locatie Merwehaven en het bureau van de Koninklijke marechaussee in Badhoevedorp. Alle
gedetineerden zijn naar andere plaatsen over gebracht met uitzondering van 18 personen in
het nieuwbouwgedeelte van het detentiecentrum Schiphol-Oost, dat ruimtelijk volledig
gescheiden is van het door brand aangetaste cellengebouw. Het gaat hier om drugskoeriers
die in verband met de noodzakelijke faciliteiten niet elders kunnen worden onder
gebracht. Elf gedetineerden hebben gedurende de gebeurtenissen hedennacht kans gezien
zich aan de detentie te onttrekken; zes daarvan zijn inmiddels aangehouden en op een
politiebureau ondergebracht.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Conform de
standaardprocedure in geval van grote branden hebben de brandweer en de technische
recherche inmiddels hun onderzoek gestart.
De eerste prioriteit ligt op dit moment bij het identificeren van de slachtoffers en het
informeren van de nabestaanden. Daarnaast heb ik de recherche verzocht zo spoedig
mogelijk te inventariseren wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn geweest van het ontstaan
van de brand, alsmede van het verspreiden van de rook. Dit is van groot belang om na te
gaan of het nodig is maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat een vergelijkbare
situatie zoals op Schiphol-Oost is ontstaan, zich voor zou kunnen doen in andere
justitiële inrichtingen.

Het is van belang dat een onafhankelijk, breed onderzoek wordt verricht naar deze brand.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft inmiddels bekend gemaakt dat zij, als
onafhankelijke instantie, een onderzoek zal uitvoeren. Voorkomen moet worden dat het
onderzoek wordt verdeeld over een groot aantal deelonderzoeken. Ik zal daar bij de Onderzoeksraad op aandringen.

Het is op dit moment niet mogelijk om, vooruitlopend op de resultaten van nader onderzoek,
verder in te gaan op de aard en achtergronden van de brand en het verloop van de
gebeurtenissen daarna. Zodra onderzoeksresultaten bekend zijn, zal ik uw Kamer nader
informeren.

De Minister van Justitie,